Menu
Obec Děhylov
Děhylov

Volby

VOLBY

Na této stránce naleznete dostupné infomace týkající se připravovaných voleb.

 

Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky Petr Pavel vyhlásil, na základě čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. 

Kdy budou volby? 

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin).

Kolik se volí poslanců?

Evropský parlament bude mít pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. Přičemž ČR bude zastupovat 21 poslanců

Jakým způsobem jsou poslanci voleni? 

Podle práva EU musí všechny země používat volební systémy, které zajistí poměrné zastoupení, což znamená, že počet volených členů každé strany závisí na podílu volebních hlasů, které strana obdržela. Česká republika používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům možnost dávat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvoleni.

Kdo může volit?

Voličem je

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
  • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a
  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Právní předpisy:

České právní předpisy:

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evropské právní předpisy:

Žádost o vydání voličského průkazu

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 -  Voličské průkazy

 

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).

Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

 

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo

  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

Formulář žádosti můžete stáhnout zde: Žádost o vydání voličského průkazu 

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

Další informace budou průběžně doplňovány. 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky