Menu
Obec Děhylov
Děhylov

Knihovní řád

Knihovní řád

Místní knihovny Děhylov

 

 1. Místní (Obecní) knihovna v Děhylově (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou  poskytovaným knihovnickým a informačním službám,  vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám,  obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu i půjčování z fondů jiných knihoven (pověřená knihovna).
 3. Provozní doba je uvedena v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny a webu knihovny a webových stránkách obce.
 4. Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  • občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  • děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců; speciální knihovnické služby (např. Internet ….) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z rodičů nebo jejich zákonných zástupců v přítomnosti knihovníka.
 7. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 9. Za registraci  v knihovně se nevybírá paušální administrativní poplatek. Registrace opravňuje čtenáře k  libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 11. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu.
 12. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 13. Výpůjční lhůta je u knih 2 měsíce .Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 14. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu.
 15. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníků.
 16. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
 17. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu  nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu,  odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle  ceníku.
 18. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 19. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází.
 20. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 21. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem  17.3.2016
 22. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky