Menu
Obec Děhylov
Děhylov

Kronika 1998-1999

Kronika ZŠ v Děhylově 1998 - 1999

Zahájení školního roku 1998/1999 se uskutečnilo 2. září 1998 ve školní budově v Děhylově. Kromě rodičů žáků 1. ročníku byli na tomto slavnostním zahájení přítomni učitelé, vychovatelka, správní zaměstnanci, předsedkyně Klubu rodičů školy paní Eva Bobáková a pan starosta Jaromír Hudeček.
Zahajovací projev pronesla učitelka Pavla Dědochová, která byla pro škol. rok 98/99 pověřena funkcí ředitelky.
Tento den byl nejslavnostnější pro prvňáčky, kterých do naší školy nastoupilo 1O. Stalo se již tradicí, že je také přivítali nejstarší děti - děti 5. ročníku. Předali jim kytičky a drobné dárky.

Organizace školy
Oproti loňskému školnímu roku, kdy jsme vyučovali ve čtyřech třídách, se letos škola stala školou trojtřídní.
Školní družina měla jedno oddělení.
V tomto školním roce přišla na naše pracoviště nová paní učitelka - absolventka OU PF (obor NŠ) Pavlína Kovalčíková. Dojíždí k nám z Ostravy - Poruby.
Paní učitelka Pavlína Černá (provd. Stonišová), která na naší škole pracovala již více let, odešla začátkem prosince na mateřskou dovolenou a na její místo přiška z Hlučína paní Monika Hofrichterová - středoškolačka, která v současné době studuje na PF Ostrava - DPS - obor vychovatelství.
Ke změnám došlo rovněž i mezi správními zaměstnanci.
V polovině prosince odchází školnice paní Drahomíra Šeděnková, která působila na naší škole jen krátce a na její místo nastoupila paní Martina Šrubařová. Paní Šrubařová od dubna kromě školnice v budově Děhylov přijímá místo pracovnice ve výdeji stravy v Děhylově, místo paní Dany Vagundové.
V dobroslavické školní budově zůstávají nadále: paní Zdeňka Dědochová - školnice a paní Libuše Osmančíková - pracovnice ve výdeji stravy.
Paní Osmančíkovou (mj. maminka čtyř dětí) je třeba ocenit za velmi záslužnou práci pro děti - svou vlastní iniciativou vytváří dětem krásné prostředí školní jídelny - květinovou výzdobu a hlavně vkusnou a bohatou výzdobu k Vánocům a Velikonocům.
Rovněž pro žáky 4. a 5. roč. zorganizovala akci - pečení a zdobení perníků u příležitosti Vánoc a Velikovoc, podílela se na přípravě a uskutečnění krásné vesnické vánoční akce - Živý betlém.

Stav žactva
Rozdělení tříd a stav žactva:
I. třída - 1. a 3. ročník - vyučovala řed. P. Dědochová.
1. roč. - 1O žáků (3 dívky a 7 chlapců), z toho 4 děti z Dobroslavic a 6 z Děhylova.
3. roč. - 1O žáků (5 dívek a 5 chlapců), z toho 5 dětí z Dobroslavic a 5 z Děhylova.
II. třída - 2. ročník - vyučovala uč. P. Kovalčíková, 14 žáků (6 dívek a 8 chlapců), z toho 8 dětí z Dobroslavic a 6 z Děhylova.
III. třída - 4. a 5. ročník - vyučovala uč. J. Plurová.
4. roč. - 9 žáků (5. dívek a 4 chlapci), z toho 4 děti z Dobroslavic, 4 z Děhylova a 1 z Martinova.
5. roč. - 16 žáků (7 dívek a 9 chlapců), z toho 1O dětí z Dobroslavic a 6 z Děhylova.

V tomto školním roce naši školu navštěvovalo 59 dětí. 31 bylo z Dobroslavic a 27 z Děhylova, 1 žákyně dojížděla z Martinova. Z 59 dětí bylo 26 děvčat a 33 chlapců. Náboženství vyučoval ve školní budově v Děhylově i Dobroslavicích pan farář Jan Kučera. Náboženství navštěvovalo 21 žáků.

I. a II. třída byla vyučována v Děhylově, III. třída v Dobroslavicích.
V Děhylově se vyučovalo 34 žáků, v Dobroslavicích 25.
Ve školní družině bylo zapsáno 25 dětí - vychovatelka p. Stonišová (do prosince), p. Hofrichterová (od prosince).
Činnost školní družiny navazovala na práci školy. Paní vychovatelky ji zaměřovaly na rozvoj zájmové a výchovné činnosti. Školní družina má svou vlastní místnost.
 

Prospěch, chování, docházka žáků

Počet tříd Počet žáků Prospělo Neprosp. Snížená zn. z chování
6 59 59 0 0

 

Po prázdninách odešlo z naší školy 18 žáků. 16. žáků 5. ročníku přechází na 2. stupeň ZŠ. 13 z nich odchází na ZŠ Hlučín - Tyršova, 3 žákyně do Ostravy - Poruby (J. Klišová, H. Musilová, V. Francúzová).
Alena Francúzová, žákyně 4. ročníku, úspěšně absolvovala přijímací řízení na sportovní školu, odchází do O.- Poruby.
Na ZŠ Hlučín - Tyršova odchází žákyně 3. roč. Romana Malyšková.

Přehled o docházce žáků
Veškerá absence žáků byla rodiči řádně omluvena. Na škole se nevyskytly neomluvené hodiny.

Třída Ročník Počet zam. hodin Průměr na žáka
I. 1. 615 61,5
  3. 798 79,8
II. 2. 744 53,1
III. 4. 751 83,1
  5 777 48,5
Celkem 3685 62,4

 

 Velký počet zameškaných hodin byl způsoben chřipkovou epidemií v zimním období. Pro nadpoloviční počet chybějících žáků bylo uděleno dvoudenní ředitelské volno.

Soutěže
Žáci se účastnili mnoha soutěží a ve většině z nich byli velmi úspěšní:
Úspěšnost žáků v okrskových a okresních soutěžích ve šk. roce 1998/99:
RENÁTA KOČÍ - 1. místo v okresní pěvecké soutěži Lidový zpěváček (Hlučín)
JANA KLIŠOVÁ - 2. místov v okrskové soutěži dětských recitátorů (Hlučí)
TEREZA OSMANČÍKOVÁ - 2. místo v okresní pěvecké soutěži školních družin (Opava)
RENÁTA KOČÍ - 3. místo v okresní pěvecké soutěži školních družin (Opava)
MAREK STUCHLÝ - 1. místo v literární soutěži Požární ochrana očima dětí (Opava)
JANA KLIŠOVÁ - 2. místo v literární soutěži Požární ochrana očima dětí (Opava)
PETR KLIŠ - 2. místo v literární soutěži Požární ochrana očima dětí (Opava)
(Práce M. Stuchlého, J. Klišové a P. Kliše postupují do vyššího kola soutěže).
PAVEL SEDLÁK - Čestné uznání v liter. soutěži Požární ochrana očima dětí (Opava)
HANA MUSILOVÁ - 1. místo v literární soutěži Mladí básníci 1999 (Hlavnice)
VERONIKA FRANCÚZOVÁ - Čestné uznání v liter. soutěži Mladí básníci 1999
VĚRA ŠEDĚNKOVÁ - 2. místo ve výtvarné soutěži školních družin (Hlučín)
TEREZA OSMANČÍKOVÁ - 2. místo ve výtvarné soutěži "Otče náš, jež jsi..." (Ostravsko - opavská diecéze)
Práce Terezy Osmančíkové byla vybrána na obálku kalendáře roku 2000, který bude sestaven z dětských kreseb.
JAN OSMANČÍK - Čestné uznání ve výtvarné soutěži "Otče náš, jež jsi..."
KAROLÍNA KERMASCHKOVÁ - 4. místo - plavecká soutěž Opava (5Om) u příležitosti Olympijského dne

U příležitosti 100. výročí Českého olympijského výboru proběhl v naší škole Olympijský den formou soutěžních sportovních disciplín. Nejlepší sportovci byli v závěru ohodnoceni věcnými cenami a diplomy. V dubnu proběhla dopravní soutěž v jednotlivých třídách - žáci byli rovněž vyhodnoceni. Matematické soutěže Klokánek se zúčastnili žáci 4. a 5. roč.. Nejlepší z nich byli: H. Musilová, V. Plurová a M. Malyška.

Život školy
Žáci 2.-5. roč. se zúčastnili plaveckého výcviku v Opavě. Během školního roku se žáci zúčastnili výchovného koncertu v Hlučíně, dvou filmových představení a několika divadelních představení. U příležitosti měsíce požární ochrany navštívily všechny ročníky požární zbrojnice v obou obcích, kde rovněž proběhly besedy se zástupci SDH. Děti 4. a 5. roč. navštívily Planetárium v O. Porubě, žáci 3. roč. uskutečnili půldenní výlet do sanatorií v Klimkovicích. Všechny děti se zúčastnily jednodenního výletu - Karlova Studánka, Praděd, Jeskyně Na Pomezí, Hynčice. Proběhla cvičení v přírodě. Pro obě obce třídní učitelé připravili se svými dětmi pěkná a náročná vystoupení ke Dni matek. Žáci se zúčastnili oslav k založení republiky, mnozí vystupovali ve vánočním "Živém betlému".

Spolupráce s rodiči
Na škole byl založen Klub rodičů školy. Spolupráce s tímto sdružením a ostatními rodiči je velmi dobrá.
Předsedkyní nadále zůstala velmi obětavá paní Eva Bobáková. Klub rodičů zakoupil žákům 5. roč., kteří naší školu opouštějí, dárky a rovněž ceny pro děti, které naší školu úspěšně reprezentovaly v soutěžích. Rodiče uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku a velký dětský den. V obou obcích rovněž uspořádali pro děti maškarní plesy. Sponzoři z řad rodičů i ostatní spoluobčané přispěli finančními částkami na bohatou tombolu. Za to jim vyjadřujeme velké poděkování. V Dobroslavicích ve spolupráci s OÚ (p. Kovářem - kult. komise) proběhly v zimě závody v sáňkování a lyžování a v létě ukončení školního roku u táboráku. Zásluhou p. Kováře a p. Materové probíhalo v letošním roce cvičení dětí - sportovní kroužky v tělocvičně v Dobroslavicích.
 

Konkurzní řízení, spolupráce s obec. úřady, ZUŠ
V květnu 1999 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele naší školy. Zúčastnila se ho Pavla Dědochová, která byla touto funkcí doposud jen pověřena. Konkurzního řízení a členem konkurzní omise byl za obec přítomen pan starosta J. Opršal. Nově zvolený pan starosta (podzim 1998)pro následující funkční období a za spolupráce z řad pedagogů školy paní uč. Jana Plurová. Mgr. Pavla Dědochová byla jmenována ředitelkou školy pro další období.
Spolupráce s oběma obecními úřady a s oběma starosty p. Opršalam a p. Plurou je velmi dobrá.
Obecní úřad v Děhylově v tomto školním roce zajistil dokončení úpravy tělocvičny - obklad stěn, opravu a nátěr oken, vymalování, výměnu podlahových krytin ve třídách a šatně, rekonstrukci ve výdeji stravy. Obecní úřad v Dobroslavicích se postaral o dovybavení tělocvičny nářadím, o drobné vnitřní opravy po rozsáhlé nedávné rekonstrukci školy a nainstalování bezpečnostního zařízení.
Za to jménem svým, ostatních zaměstnanců a dětí obecním úřadům děkujeme a přejeme si i nadále tak dobrou spolupráci, jako dosud.

V odpoleních hodinách se v budově školy v Dobroslavicích vyučuje hře na hudební nástroje. (Jedná se o pobočku ZUŠ v Háji ve Slezku). Vyučujícími jsou p. uč. Alena Klapetková (klavír, varhany) a p. uč. Luboš Bartusek (flétna, kytara). Možnosti naučit se hře na některý z těchto nástrojů využívají hojně děti naší školy i naši bývalí žáci. Spolupráce naší školy s paní uč. Klapetkovou a p. uč. Bartuskem je velmi dobrá.

Školní rok 1998/99 byl slavnostně ukončen 3O. června ve školní budově v Dobroslavicích.


1. třídaI. třída - 1. a 3. roč.
Nahoře zleva (žáci 3. roč.): Jakub Urbančík, Petr Kliš, Tomáš Krejčí, Simona Hrubá, Romana Malyšková, Barbora Stuchlá, Soňa Svidrová, Jan Mikeska, Dominik Šimek, Karolína Kermaschková
Sedící zleva (žáci 1. roč.): Tomáš Vyrobik, Jan Dostál, Jiří Bobák, René Höpp, Robert Kermaschek, Nikola Cholevová, Renáta Kočí, Radek Kupka, Kateřina Krejčí
Tř. uč. Mgr. Pavla Dědochová (vpravo p. vychovatelka - Monika Hofrichterová)

 

2. třídaII. třída - 2. ročník
Nahoře zleva: Marián Francúz, Kristýna Galijová, Jana Sivková, Jan Holuša, Radim Bobák, David Choleva, Martin Šrubař
Sedící zleva: Monika Widurová, Věra Šeděnková, Tamara Putová, Martin Struhala, Tereza Osmančíková, Jan Pekárek, David Belina
Tř. uč. Mgr. Pavlína Kovalčíková

 

3. třídaIII. třída - 4. a 5. ročník
Nahoř zleva: Michal Štěpaník, Vláďa Grézl, Zdeněk Bobák, Vojta Klement, Alena Ferencová, Veronika Plurová, Jana Klišová, Jiří Holuša
Uprostřed zleva: Jan Kolaska, Pavel Sedlák, Martin Mikolajek, Veronika Urbančíková, Veronika Tyralová, Veronika Francúzová, Hana Musilová
Sedící zleva: Marek Stuchlý, Petra Vydrová, Bohdana Kojdecká, Marek Malyška, Eva Barbíriková, Monika Dokoupilová, Jan Osmančík, Václav Kupka, Tomáš Koval
Tř. uč. Mgr. Jana Plurová

 

 

Děhylov 5. července 1999 zapsala Mgr. Pavla Dědochová,
ředitelka ZŠ Děhylov

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky